Whistleblowing

Ve společnosti Gatex s.r.o. upřednostňujeme integritu a transparentnost. Naše zásady oznamování zajišťují bezpečný prostor pro nahlášení jakéhokoli pochybení nebo neetického chování. Vyzýváme vás, abyste se ozvali a pomohli nám udržet kulturu odpovědnosti a důvěry.

Kdo může oznamovat:

kdokoliv kdo se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděl o protiprávním jednání. Z oznamování jsou vyloučeny osoby dle § 2 odst. 3 písm. c) až g) a j).

Shrnující informace

 • Co se oznamuje: porušení nebo hrozící porušení dle platné a účinné právní úpravy.
 • Jak se oznamuje: komunikačním kanálem zajišťujícím důvěrnost poskytnutých informací, ochranu oznamovatele i nahlášené osoby a jejich osobních údajů, anonymní oznámení se nepřijímají.

Co je a jaký je účel ochrany oznamovatelů?

V roce 2019 byla na úrovni Evropské unie přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady EU)2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. Podle této legislativy je účinná a komplexní ochrana whistleblowerů (oznamovatelů), tedy osob, které oznámí protiprávní jednání v souvislosti s prací, podstatným prvkem boje proti korupci a součástí fungujícího právního státu. Whistlebloweři šetří nejen veřejné i soukromé finanční prostředky, ale mohou rovněž přispět k ochraně veřejného zdraví, zachraňovat životy, pomoci předcházet ekologickým katastrofám atp. Jednotlivé členské státy přijaly v souvislosti se směrnicí své transpoziční zákony, v České republice je to zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

Vymezené oblasti práva pro podávání oznámení

Náš Vnitřní oznamovací systém je určen pro podávání Oznámení o našich protiprávních jednáních: Náš Vnitřní oznamovací systém je určen pro podávání Oznámení o našich protiprávních jednáních:

 1. majících znaky trestného činu
 2. majících znaky přestupku, za který zákon stanovuje pokutu s horní hranicí 100.000,- Kč a více
 3. porušujících zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů
 4. porušujících jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie spadající do některé z následujících oblastí:
  • inančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
  • daně z příjmů právnických osob,
  • předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
  • ochrany spotřebitele,
  • souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
  • bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
  • ochrany životního prostředí,
  • bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
  • radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
  • hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
  • ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
  • ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
  • ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
  • fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Ochrana osob a osobních údajů

V otázce ochrany osobních údajů, jakož i v otázce ochrany oznamovatele a nahlašované osoby se postupuje dle platných právních předpisů a vnitřních předpisů. V případě využití oznamování porušení má oznamovatel právo na zachování důvěrnosti a další ochranu. Oznamovatel musí být ztotožněn.

Jak bude s oznámením naloženo

V závislosti na obsahu oznámení pověřená osoba přijme příslušné kroky a o výsledcích jednotlivých oznámení informuje oznamovatele, pokud to bude možné. Zpětná vazba o výsledcích oznámení je poskytována oznamovateli ve lhůtě přiměřené pro vyhodnocení jeho obsahu a přijetí příslušných kroků.

Komunikační kanály (jak oznamovat porušení)

Pro učinění oznámení využijte jeden z následujících kanálů, primárně však využívejte www.oznam.to. Pro učinění oznámení využijte jeden z následujících kanálů, primárně však využívejte www.oznam.to.

Příslušné osoby:

Iryna Yermakova
irynay@gatex.cz
+420 608 284 684

Ruslana Venhrovska
venhrovska@gatex.cz
+420 776 336 055

Elektronicky na adresách:

PIN: T6B9

www.oznam.to

Písemně na adresu:

Whistleblowing
GATEX s.r.o.
Josefodolská 58, Debř
293 01 Mladá Boleslav